's-Gravenweg 346, 2911 BK, Nieuwerkerk aan den IJssel

Privacy

Privacyverklaring ten behoeve van sollicitanten

15 maart 2023

Nedco B.V., hierna te noemen Nedco, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens, wanneer u bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor Nedco. Nedco verwerkt die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeert Nedco over hoe het uw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten u in dat kader heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

Gegevens organisatie
Naam: Nedco B.V.
Bezoek- en postadres:  ’s Gravenweg 346, 2911 BK, Nieuwerkerk aan den IJssel
KvK-nummer: 29050322
Algemeen telefoonnummer: 0180317199
Algemeen e-mailadres: info@nedco.nl
Website: https://www.werkenbijnedco.nl

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Gegevens functionaris voor de gegevensbescherming
Functionaris voor gegevensbescherming: J. Nederlof
E-mailadres: jnederlof@nedco.nl
Telefoonnummer: 0180317199

Doeleinden verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door u aan Nedco, of aan een aan Nedco verbonden persoon, worden verstrekt via het contactformulier op de website, per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt.

Nedco kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Het leggen en onderhouden van contact;
 • Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
 • Het behandelen van eventuele klachten en/of het oplossen van geschillen;
 • Het doorlopen van de precontractuele fase met u en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst met u;
 • U toegang te kunnen verstrekken tot terreinen, gebouwen en lokalen van Nedco;
 • U te informeren over ontwikkelingen binnen Nedco ;
 • Ter waarborging van de veiligheid van u, andere personen en goederen.

Nedco verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Nedco voornemens is uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Nedco contact met u opnemen om u de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met u wordt gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Nedco heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren) om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via de in deze verklaring vermelde contactgegevens om deze informatie te kunnen verwijderen.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming

De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien u vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan Nedco heeft gegeven om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als Nedco persoonsgegevens verwerkt op basis van de door u verleende toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door u verleende toestemming, dan mag er, nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen

In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op uw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als u bijvoorbeeld wenst dat Nedco met u een arbeidsovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerdergenoemde persoonsgegevens te verwerken.

Belangenafweging

De verwerking van uw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nedco of van een derde. In dat geval beoordeelt Nedco of uw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Nedco uw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Als Nedco persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal Nedco de gerechtvaardigde belangen vermelden en u hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Nedco zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Nedco verwerkt moeten worden op grond van:

 • Een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
 • Omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.

In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Nedco maakt in de vacature tekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of u toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer u deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan Nedco besluiten u niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer Nedco uiteindelijk besluit met u een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan Nedco u eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen

Als u algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart Nedco uw verstrekte persoonsgegevens zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, worden uw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken verwijderd.

Als u solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Nedco, dan bewaart Nedco uw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden uw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten en/of geschillen over het contact en/of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost, dan worden de daarvoor bewaarde persoonsgegevens verwijderd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet aan andere ontvangers verstrekt. Indien persoonsgegevens wel met een andere organisatie worden gedeeld, bijvoorbeeld om referenties te checken, een achtergrondonderzoek te doen of een assessment te maken, wordt u daar over geïnformeerd. Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. Indien hier in de toekomst wel sprake van zal zijn, bijvoorbeeld omdat er in de toekomst sprake is van een concern met buitenlandse vestigingen, dan wordt dit hier vermeld.

Tot slot vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Nedco B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nedco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de in deze verklaring vermelde contactgegevens. Nedco heeft online bijvoorbeeld de volgende maatregel genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL): wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Uw rechten

Op grond van de AVG komen u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe:

 • Het recht op inzage en kopie;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op gegevenswissing;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vragen wij van u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak, ter bescherming van uw privacy, in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Nedco niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Nedco een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van u heeft ontvangen, zal Nedco u informeren. Daarbij zal Nedco aangeven of en hoe aan uw verzoek gevolg gegeven wordt en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Nedco de reactietermijn van een maand verlengen. Nedco zal in dat geval binnen één maand aan u kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door u is in beginsel kosteloos.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak van Nedco, een klacht heeft over de wijze waarop Nedco uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan wijzigen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie die is opgesteld op 15 maart 2023.